Miljø
MILJØPOLITIKK

Torghatten Nord AS skal gjennom sin virksomhet beskytte miljøet og forebygge forurensning gjennom å etterleve krav som stilles gjennom avtaler, lover, forskrifter og regelverk.

Utslipp som en konsekvens av driften, skal søkes minimalisert vurdert opp mot ny teknologi og andre miljøvennlige tiltak.

Ved prosjektering av nybygg skal det tas hensyn til eksisterende og forventede miljøkrav til denne type skip.

Gjennom arbeid og innsats om bord og i land, skal driften søke å ivareta miljø og forebygging av forurensning, ved implementering av rutiner og prosedyrer.

Innsatsen for arbeidsmiljøet om bord og i land skal fokusere på ansattes liv og helse, samt velferd og gode mellommenneskelige relasjoner.

Det skal fastsettes årlige miljømål, herunder eventuelle delmål, som skal følges opp gjennom ledelsens gjennomgang og interne revisjoner. Miljømålene skal være dokumentert gjennom rederiets styringssystem.

Gjennom periodiske gjennomganger skal rederiets miljøarbeid evalueres i forhold til oppnåelse av målsettinger og eventuelle tiltak iverksettes for å gjennomføre forbedringer, slik at det tilrettelegger for kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for miljø, og derigjennom forbedre miljøprestasjonen for rederiet

Miljøpolitikken og miljømålene følges opp ved ledelsens gjennomgang, internrevisjoner og avviksrapportering.